A A A

Trześniów

Przedszkole Samorządowe w Trześniowie jest placówką trzyoddziałową, położoną w centrum miejscowości. Położenie jest bardzo korzystne ze względu na sąsiedztwo Zespołu Szkół, biblioteki, siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej, Ośrodka Zdrowia, poczty i kościoła.

Przedszkole nasze funkcjonuje od 1986 r. Zostało wybudowane z inicjatywy mieszkańców naszej wsi. W 1991 r. po zmianach ekonomicznych i politycznych w kraju prowadzenie przedszkola zostało przejęte przez gminę. Obecnie jest placówką samorządową liczącą trzy oddziały, obejmującą opieką i wychowaniem około 65 dzieci rocznie.

Jako placówka na stałe wpisana w krajobraz miejscowości Trześniów, musi uwzględniać szeroko pojętą współpracę ze środowiskiem lokalnym, licząc się z oczekiwaniami poszczególnych instytucji wobec jej działalności.

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z rodzicami, gdyż to ona uważana jest za istotny czynnik warunkujący jakość oddziaływań przedszkola. Tylko atmosfera wzajemnego zaufania, otwarcie na pytania, krytykę rodziców wobec przedszkola pozwala na rzeczywiste zaangażowanie ich we wspólne działanie dla dobra dziecka. Z chwilą zapisania dziecka do przedszkola, zarówno nauczyciele jak i rodzice wchodzą w skład wzajemnych interakcji. W harmonijnym rozwoju dziecka uczęszczającego do przedszkola obydwa środowiska odgrywają znaczącą rolę i od ich współdziałania zależą efekty rozwojowe dziecka.

Gwarancją współpracy przedszkola z rodzicami jest statut przedszkola, w którym warunki tej współpracy zostały jasno i wyraźnie określone.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć przedszkola po remoncie w galerii zdjęć!!!