A A A

Współpraca z rodzicami

Warunkiem skutecznej działalności przedszkola jest współpraca z rodzicami.
Rodzice współpracując z przedszkolem w wychowaniu dzieci przyczyniają się do realizacji zadań przedszkola.
W podstawie programowej edukacji przedszkolnej (załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 01.12.1999r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego) uwzględniono kilka dziedzin współdziałania z rodzicami :
- pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
- informowanie na bieżąco o postępach dziecka,
- określanie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działania.

Podstawową formą współpracy przedszkola z rodzicami jest praca indywidualna. Udane kontakty indywidualne z nauczycielką są najważniejszym źródłem zaufania rodziców do przedszkola, co wpływa na rozwijanie innych form współpracy zespołowej. Podczas indywidualnych rozmów, rodzice uzyskują informacje o rozwoju dziecka oraz jego aktualnych problemach wychowawczych i zdrowotnych. Ważna jest atmosfera zaufania, życzliwości i dyskrecji nauczycielki, gdy zachodzi potrzeba wpływu na sytuację w rodzinie. Dobrą okazją do kontaktów indywidualnych są spotkania z nauczycielką podczas przyprowadzania dziecka rano do przedszkola oraz w godzinach popołudniowych, gdy dziecko odchodzi z rodzicami do domu. Te kontakty indywidualne dotyczą poczynionych przez dziecko postępów, np. wykonania poszczególnych zadań w książkach pomocniczych, kontaktów z rówieśnikami, sprawności ruchowej itp. Rodzice są zainteresowani tą formą współpracy i często pytają o swoje dzieci. Są jednak rodzice, którzy bardzo rzadko przychodzą do przedszkola i nie wykazują zainteresowania sprawami dotyczącymi pobytu ich dziecka w przedszkolu.


Inną formą współpracy z rodzicami jest kącik dla rodziców. W naszym przedszkolu funkcję tę pełni szatnia przedszkolna, w której na tablicach jest miejsce na prezentację prac plastycznych oraz informacje składające się z kilku działów :
- nasza grupa – bieżące informacje z życia grupy, zaproszenia,
- śpiewamy – teksty poznawanych piosenek,
- mówimy – propozycje ćwiczeń rozwijających poprawną wymowę dzieci, wiersze dla dzieci,
- gry i zabawy – opisy zabaw rozwijających różne funkcje poznawcze do przeprowadzenia domu,
- informacje o różnych publikacjach – propozycje artykułów o dzieciach, książki na temat rozwoju, potrzeb i zachowań dzieci.

Na tablicy informacyjnej umieszczony jest jadłospis na aktualny tydzień.

Kolejną formą współpracy przedszkola z rodzicami są zebrania grupowe i zebrania ogólne. Zaletą zebrań grupowych jest to, że odbywają się w małym gronie rodziców zainteresowanych problemami dzieci uczęszczających do jednej grupy. Często tematyka zebrań wynika z problemów, które pojawiają się podczas kontaktów indywidualnych z rodzicami oraz aktualnej pracy z dziećmi. Zebranie ogólne z rodzicami najczęściej otwierają i zamykają rok szkolny. W przedszkolu, w którym pracuję, składają się z dwóch części. Pierwsza odbywa się na jadalni i uczestniczą w niej wszyscy rodzice. Jest to zebranie typowo informacyjne. Dyrektorka informuje o liczbie dzieci, odpłatności, rodzice ustalają |składkę na radę rodziców oraz wybierają jeden z wariantów ubezpieczenia dzieci, zostaje powołana rada rodziców. Drugą część zebrania prowadzą nauczycielki w salach poszczególnych grup.

Rodzice decydują też o stronie organizacyjnej uroczystości przedszkolnych, np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca.

Kolejną formą współpracy przedszkola z rodzicami są zajęcia otwarte. Podczas tych zajęć rodzice mogą obserwować swoje dziecko w zabawach i zajęciach z rówieśnikami. Szczególnie wartościowe jest zapraszanie rodziców do przedszkola na zajęcia i zabawy organizowane w godzinach przedpołudniowych. Po zajęciach rodzice są informowani o wartościach wychowawczych zabaw i działań podjętych przez dzieci. W przedszkolu, w którym pracuję, zajęcia otwarte dla rodziców odbywają się kilka razy w ciągu roku szkolnego w obydwu grupach wiekowych. Frekwencja rodziców na zajęciach jest jednak niska. Chciałybyśmy w przyszłości, aby te zajęcia cieszyły większym powodzeniem, aby rodzice bardziej interesowali się tym, co dzieci uczą się w przedszkolu, w jaki sposób zdobywają umiejętności i wiadomości.

Do tradycji naszego przedszkola należy wspólne organizowanie imprez i uroczystości : wspólna Wigilia z rodzicami, zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, pikniki rodzinne z okazji Dnia Dziecka. W tej formie współpracy mamy bardzo bogate doświadczenie. Rodzice bardzo chętnie pomagają w przygotowaniu uroczystości, podsuwają pomysły, propozycje. Niektórzy rodzice ułatwiają drogę do sponsorów, jakimi są zakłady ich pracy, a nawet sami są sponsorami.

Uroczystości te mają na celu pogłębienie więzi emocjonalnej z rodziną oraz wspólną dobrą zabawę w przedszkolu. Dzieci wykazują duże zainteresowanie przygotowaniami – część artystyczna, upominki, dekoracje itp.

Poszukując nowych i ciekawych form współpracy z rodzicami, staramy się pamiętać, by nasze kontakty oparte były na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu, systematyczności i rzetelności, bowiem w ich centrum zawsze stoi ktoś bardzo ważny - dziecko.