A A A

Opłaty

 

 

 

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego w Haczowie informuje, ze odpłatność za wyżywienie i godziny można wpłacać:

w Banku Nowym BFG S.A z opłatą.

Elektronicznie bez opłat na wskazane konto:

Przedszkole Samorządowe w Haczowie z filią w Trześniowie, Haczów 598

Nr. Konta : 62 1130 1105 0005 2481 9120 0001

W treści proszę wpisywać:

Imię i nazwisko dziecka i kwotę za wyżywienie i za godziny.

Wysokość należności wskazana będzie na tablicy przedszkolnej wg numerów ewidencyjnych dzieci.

Proszę o  wpłacanie dokładnych kwot i w odpowiednim terminie.

Niedokonanie wpłat w terminie będzie skutkować naliczaniem ustawowych odsetek.

Dyrektor Przedszkola

L. Zgłobicka

 

 

Przedszkole Samorządowe w Haczowie

z filią w Trześniowie

Informacja dla rodziców o zasadach pobierania opłat miesięcznych za korzystanie

z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Haczowie z filią w Trześniowie

w okresie od 01.09. do 30.06. 2020/2021 r.

Przedszkole Samorządowe w Haczowie z filią w Trześniowie informuje rodziców /prawnych opiekunów o ustalonych zasadach pobierania opłat miesięcznych za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dziecko/ dzieci zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Haczów w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Haczów i opłat miesięcznych za korzystanie z wyżywienia.

1. Przedszkole zobowiązuje się:

a/ zapewnić bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący nie krótszym niż 5 godzin dziennie tj. w godzinach od 08.00- 13.00 przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku,

b/ sprawować opiekę nad dzieckiem/dziećmi, odpowiednio do jego wieku i potrzeb oraz możliwości przedszkola, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny,

c/ zapewnić dziecku/dzieciom wyżywienie, zgodnie z obowiązującymi normami określonymi przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach obowiązującej stawki żywieniowej ustalonej przez dyrektora przedszkola, w uzgodnieniu z Gminą Haczów

d/ realizacji programów wychowania przedszkolnego uwzględniających treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego

2. Przedszkole umożliwia:

a/ odpłatne korzystanie z zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w czasie przekraczającym, bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach określonych przez rodziców we wnioskach i deklaracjach o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

b/ odpłatne korzystanie z wyżywienia.

3. Wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko z bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący nie krótszym niż 5 godzin dziennie, wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty).

4. Rodzice/ opiekunowie prawni nie ponoszą opłat za pobyt dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przedłożyć dyrektorowi przedszkola „Wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola” .

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do:

1) przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnione osoby w ustalonych godzinach,

2) przestrzegania postanowień statutu przedszkola.

7. Za każdą godzinę pobytu dziecka poza czasem bezpłatnego pobytu w przedszkolu ustalonego przez organ prowadzący i zadeklarowanego, rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

8. Opłatę należy wnieść „ z góry” w terminie do 14 każdego miesiąca na podstawie odrębnego wyliczenia, które będzie wywieszane na tablicy ogłoszeń wg

Numerów ewidencyjnych dzieci.

9. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu niniejsza opłata ulega zwrotowi za każdy dzień nieobecności.

10. Ostateczne rozliczenie zwrotu opłaty za realizację świadczeń przez przedszkole w okresie: wrzesień/ grudzień nastąpi do 31 grudnia 2020 r.; styczeń/czerwiec nastąpi do 30 czerwca 2021r. na wskazane konto rodzica.

11. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się uiszczenia opłaty z tytułu korzystania z wyżywienia, która wynosi 6.50 zł dziennie. Kwota miesięcznej opłaty za wyżywienie stanowi iloczyn dziennej stawki oraz liczby dni uczęszczania dziecka do przedszkola w danym miesiącu.

12. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

13. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest uiścić – bez wezwania – naliczoną opłatę w terminie do dnia 14 każdego miesiąca przelewem na konto przedszkola:

Nr 62 1130 1105 0005 2481 9120 0001

14. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy przedszkola. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się następny dzień powszedni.

15. W przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie przedszkole nalicza odsetki w ustawowej wysokości.

16. Rodzic/opiekun prawny ma prawo zrezygnować z wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkole. O rezygnacji tej rodzice/opiekunowie prawni powiadamiają dyrektora na piśmie.

dyrektor Przedszkola Samorządowego w Haczowie z filią w Trześniowie

Lucyna Zgłobicka